HOẠT ĐỘNG ĐẢNG ỦY

Kinh tế - Xã hội

THÔN NÀ BÚNG XÃ QUÂN HÀ: TỔ CHỨC BÌNH XÉT CÁC...

Ngày 19/10/2020, tại hội trường thôn Nà Búng xã Quân Hà, Trưởng thôn đã tiến hành chủ trì cùng với Ban Công tác Mặt...

HOẠT ĐỘNG UBND

QUÂN HÀ GIẢI NGÂN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN CHO...

Sáng ngày 10/9/2020, tại hội trường UBND xã Quân Hà, đại diện Ban điều hành quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đã...