HOẠT ĐỘNG ĐẢNG - ĐOÀN THỂ

HỘI NÔNG DÂN XÃ QUÂN HÀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO...

Ngày 08/9/2023 Hội Nông dân xã Quân Hà đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu...

KINH TẾ - XÃ HỘI

KIỂM TRA THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA...

Chiều ngày 31/8/2023, Ban quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Quân Hà tổ chức kiểm tra thực hiện...

HOẠT ĐỘNG HĐND - UBND

VIDEO TUYÊN TRUYỀN - HOẠT ĐỘNG

Cán bộ mặt trận tiêu biểu ở Quân Hà

https://www.youtube.com/watch?v=KqamcFmQXUI