BAN CHỈ ĐẠO PHÁT TRIỂN VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH XÃ QUÂN HÀ HỌP XÉT CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 348/KH-UBND ngày 06/10/2020 của UBND xã Quân Hà về việc Tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020. Ngày 26/10/2020 Ban chỉ đạo Phát triển văn hóa thể thao và du lịch xã Quân Hà đã tổ chức bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2020. Tham dự Hội nghị có ông Lường Thái Biên – Bí thư, Chủ tịch HĐND xã, ông Đinh Duy Tuấn – Trưởng ban chỉ đạo Phát triển văn hóa thể thao và du lịch cùng các thành viên Ban chỉ đạo xã.


Tại hội nghị Ông Đinh Duy Tuấn – Trưởng ban chỉ đạo đã thông qua danh sách tổng hợp các hộ gia đình đề nghị xét gia đình văn hóa năm 2020 và danh sách 30 hộ gia đình đề nghị UBND xã tặng giấy khen đối với hộ gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2020. Đồng thời Ban chỉ đạo xã cũng đã tổ chức chấm điểm khu dân cư văn hóa dựa trên bảng tự đánh giá của các khu dân cư. Kết quả 15/15 khu dân cư đều đạt khu dân cư văn hóa năm 2020 và đề nghị UBND huyện công nhận.
Ngoài ra Ban chỉ đạo xã cũng thống nhất đề nghị UBND huyện khen thưởng 01 khu dân cư có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2020”.

Văn Thông -Văn phòng UBND xã Quân Hà