BQL THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÃ QUÂN HÀ TỔ CHỨC HỌP ĐỀ NGHỊ XÉT, CÔNG NHẬN THÔN ĐẠT CHUẨN THÔN NTM

Sáng ngày 10/3/2023, Ban quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xã Quân Hà tổ chức họp xét đề nghị công nhận các thôn đạt chuẩn NTM năm 2022. Ông Triệu Trung Kiên – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã – Trưởng ban thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã Quân Hà chủ trì cuộc họp.

                                                                       Toàn cảnh cuộc họp

Theo đó, các thành viên Ban quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các trưởng đoàn thể và các thôn tổ chức thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí của 02 thôn NTM: Nà Lẹng, Nà Pò đạt chuẩn thôn nông thôn mới và đề nghị huyện xét công nhận. Kết quả thực hiện các tiêu chí của các thôn tính đến thời điểm thẩm định đạt 19/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về thôn NTM.

Tại cuộc họp, thành viên Ban quản lý thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của xã đóng góp một số nội dung còn tồn tại, hạn chế và các thôn đã giải trình các ý kiến của người dân địa phương phản ánh đối với kết quả xây dựng NTM tại các thôn được thẩm định. Đồng thời, Hội đồng thẩm định tiến hành lấy phiếu ý kiến thẩm định, xét công nhận thôn đạt chuẩn NTM. Kết quả, 100% số phiếu thống nhất đề nghị xét công nhận 02 thôn trên đạt chuẩn thôn NTM năm 2022.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Triệu Trung Kiên – Chủ tịch UBND xã đánh giá cao kết quả, nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong việc thẩm định kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn xã. Quá trình khảo sát, thẩm định hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí thôn NTM tuân thủ các quy định hiện hành, bảo đảm khách quan, công khai, dân chủ, minh bạch.. Giao cho công chức địa chính nông nghiệp và môi trường xã phối hợp với các ban ngành rà soát kỹ hồ sơ, từng tiêu chí và sớm hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị xét, công nhận trình UBND huyện ra Quyết định công nhận thôn Nà Pò, Nà Lẹng đạt chuẩn thôn NTM năm 2022.

                                                                             Tác giả: Trần Thị Thanh Hiếu