DANH SÁCH ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ QUÂN HÀ

ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ XÃ QUÂN HÀ
1. Đinh Thị Hiệu –  Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã

– Điện thoại liên hệ: 0346.029.378
– Địa chỉ email:hieudt.bt@backan.gov.vn
2. Hoàng Văn Tượng – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã
Điện thoại liên hệ: 0353.090.969
Địa chỉ email:tuonghv.bt@backan.gov.vn
3. Hà Văn Mạn – Chủ tịch Hội nông dân xã
Điện thoại liên hệ: 0367.031.051
Địa chỉ email: manhv.bt@backan.gov.vn
4. Vương Thị Quyến – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã
Điện thoại liên hệ: 0374.602.429
Địa chỉ email:quyenvt.bt@backan.gov.vn
5. Trần Thị Thanh Hiếu – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã
Điện thoại liên hệ: 0985.370.112
Địa chỉ email: hieuttt.bt@backan.gov.vn