HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ QUÂN HÀ HỌP GIAO BAN THÁNG 3 NĂM 2023

Ngày 09/3/2023 Hội cựu chiến binh xã Quân Hà tổ chức họp giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2023. Đồng chí Hoàng Văn Tượng – chủ tịch Hội CCB xã chủ trì hội nghị và Chi hội trưởng hội CCB 15 thôn. Mở đầu cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Tượng thông qua nội dung thông tin thời sự, cung cấp một số thông tin về tình hình hoạt động của Hội; Tuyên truyền 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam.

                                                                   Toàn cảnh cuộc họp

Nội dung tiếp theo, đồng chí Hà Xuân Hữu – Phó chủ tịch Hội CCB xã thông qua báo cáo kết quả thực hiện công tác Hội 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo năm 2023. Trong 3 tháng đầu năm Hội đã tổ chức học tập, quán triệt cho cán bộ, hội viên CCB trong xã nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII, nghị quyết của Hội và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với hơn 250 lượt cán bộ, hội viên tham gia. Qua các đợt học tập, tư tưởng và nhận thức của cán bộ hội viên đã có sự chuyển biến tích cực, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, của các cấp hội được củng cố và nâng cao.

Tại Hội nghị đã triển khai chương trình đóng quỹ giúp hội viên nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát, các chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục đề ra những mô hình giải pháp mới hiệu quả để xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

                                                                                      Tác giả: Hoàng Văn Tượng