KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI GIỮA CHỦ TỊCH UBND VỚI THANH NIÊN XÃ QUÂN HÀ

Kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại giữa CT UBND với thanh niên xã