THÔN NÀ BÚNG XÃ QUÂN HÀ: TỔ CHỨC BÌNH XÉT CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2020

Ngày 19/10/2020, tại hội trường thôn Nà Búng xã Quân Hà, Trưởng thôn đã tiến hành chủ trì cùng với Ban Công tác Mặt trận thôn đã tiến hành chấm điểm đánh giá theo thang chấm điểm bình xét danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020.


Ngay từ đầu năm, có 93/93 hộ gia đình đăng ký thi đua danh hiệu gia đình văn hóa năm 2020. Sau khi xem xét phiếu tự đánh giá của các hộ gia đình, Trưởng thôn Nà Búng đã phối hợp cùng Ban Công tác mặt trận thôn tiến hành rà soát chấm điểm dựa trên các phiếu của các hộ gia đình tự đánh giá. Kết quả, qua rà soát đánh giá theo từng tiêu chí của bảng chấm điểm, có 90/93 hộ gia đình xét đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm tỷ lệ 97%) đề nghị Ban chỉ đạo Phát triển Văn hóa thể thao và du lịch xã công nhận. Ngoài ra thôn Nà Búng cũng đã tiến hành tự đánh giá thực hiện tiêu chí khu dân cư văn hóa và đề nghị Ban chỉ đạo xã tiến hành chấm điểm bình xét theo quy định.
Đây là kết quả cùng sự phấn đấu nỗ lực của các gia đình trong thôn nhằm đẩy mạnh và phát huy vai trò trong việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Văn Thông – UBND xã Quân Hà