THÔNG BÁO KẾT LUẬN NỘI DUNG PHIÊN HỌP THỨ 17 UBND XÃ

TB kết luận nội dung phiên họp thứ 17 ủy ban nhân dân xã