UBND XÃ QUÂN HÀ TỔ CHỨC CUỘC HỌP LÃNH ĐẠO VÀ CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN

Ngày 21/03/2023 UBND xã Quân Hà tổ chức cuộc họp lãnh đạo và công chức chuyên môn thành phần gồm:

– Thường trực Đảng ủy xã: Ông Lường Thái Biên – Bí thư Đảng ủy.

– Thường trực HĐND xã: Ông Hà Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐND.

– Lãnh đạo UBND: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND.

– Lãnh đạo UBMTTQ xã: bà Đinh Thị Hiệu, Chủ tịch MTTQ.

– Người hoạt động không chuyên trách cấp xã.

– Công chức chuyên môn UBND: Có mặt đủ.

Chủ trì ông: Triệu Trung Kiên, Chủ tịch UBND; ông Hoàng Văn Thiêm, Phó Chủ tịch UBND xã.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp đã thông qua dự thảo báo cáo về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh quý I/2023, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Cuộc họp đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Lường Thái Biên – Bí thư Đảng ủy xã; Ý kiến của đồng chí Hà Anh Tuấn – phó Chủ tịch HĐND xã; Cuộc họp thảo luận các nội dung trong báo cáo và UBND xã thống nhất chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quý II/2023 như sau:

  1. Nông, lâm nghiệp, chương trình MTQG:

– Nông nghiệp, chăn nuôi:Chỉ đạo các thôn tập trung chăm sóc cây lúa vụ xuân, các loại cây màu. Chăm sóc tốt đàn gia súc tiếp tục tái đàn vật nuôi, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tích cực thăm đồng nắm tình hình dich bệnh cây lúa, nước tưới tiêu các sứ đồng;

– Lâm nghiệp: Tập trung quản lý phòng, chống cháy rừng mùa khô, không để sảy ra khai thác, phát phá rừng trái phép. Hoàn thiện hồ sơ chi trả kinh phí bảo vệ rừng đảm bảo tiến độ. Thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm tra theo kế hoạch.

– Chương trình MTQG:Tổ chức thẩm định hồ sơ 02 thôn về đích nông thôn mới năm 2022. Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các nhiệm vụ và  các công trình năm 2023  xong trước 30/3/2023. Phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện.

  1. Tài Chính – Ngân sách:

Tiếp tục rà soát các nguồn thu Ngân sách trên địa bàn năm 2023. Chi ngân sách đảm bảo kịp thời, Rà soát toàn bộ hồ sơ thủ tục thanh quyết toán ngân sách theo đúng quy định.

  1. Văn hóa xã hội:

– Công tác LĐTB&XH: Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng trên địa bàn đảm bảo đúng quy định. Phối hợp tuyên truyền đoàn viên, hội viên người trong độ tuổi lao động đăng ký các chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; Xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2023.

– Công tác Văn hóa thông tin:Tích cực đăng tin, bài về các hoạt động của địa phương lên trang thông tin điện tử. Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, khai thác có hiệu quả đài phát thanh; Quản lý tốt các biển bảng quảng cáo, pa nô, áp phích tuyên truyền đảm bảo đúng quy định.

– Công tác Y tế:Làm tốt công tác phòng chống dịch, công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, xây dựng lịch trực đảm bảo. Tích cực phối hợp với các bộ phận chuyên môn hướng dẫn người dân cài đặt sổ theo dõi sức khỏe điện tử đảm bảo đạt chỉ tiêu. Phối hợp tổ chức tốt công tác truyền thông về vệ sinh môi trường trên địa bàn nâng cao nhận thức nhân dân.

– Giáo dục: Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch năm học,  thành lập Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục – xóa mù chữ năm 2023. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổng kết năm học 2022 – 2023 đạt kết quả

4. Địa chính XD Quản lý đất đai: Quản lý tốt tài nguyên môi trường đảm bảo, giải quyết các hồ sơ kịp thời, đúng hẹn. Phối hợp tham mưu giải quyết đơn về lĩnh vực đất đai của công dân.

5. Tư pháp: Tổ chức phối hợp với các bộ phận thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả cho nhân dân đảm bảo đúng quy định. Vận động nhân dân đăng ký tài khoản Dịch vụ công quốc gia. Tích cực thực hiện hồ sơ chứng thực điện tử. Tham mưu phối hợp giải quyết tốt đơn thư. Kiện toàn bổ sung hòa giải viên pháp luật của các thôn.

6. Quốc phòng – An ninh:

– Quốc phòng: Chuẩn bị tốt các điều kiện lễ ra quân huấn luyện LLDQ năm 2023; Chủ động trực sẵn sàng ứng phó mọi tình huống bất ngờ xảy ra.

– An ninh: Duy trì tốt chế độ trực, tổ chức tuần tra,kiểm soát, nắm chắc địa bàn. Tiếp nhận và giải quyết tốt các thủ tục hành chính cho người dân đảm bảo kịp thời. Phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể, các thôn về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

  1. Công tác Cải cách hành chính: Cán bộ, công chức: Chấp hành nghiêm nội quy, quy chế cơ quan, thực hiện tốt văn hóa công sở, chế độ công vụ, trực làm việc đảm bảo thời gian. Phối hợp tốt trong thực hiện các nhiệm vụ. Tích cực tuyên truyền người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia và nộp hồ sơ TTHC trực tuyến.

Tác giả: Đàm Văn Lộc – VP UBND