UBND XÃ QUÂN HÀ TỔ CHỨC LỄ RA MẮT MÔ HÌNH “TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 06/CP”

Ngày 19/5/2023 UBND xã Quân Hà đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Tuyên truyền thực hiện đề án 06/CP”.

Thành phần gồm:

Đại biểu Công an huyện: Đ/c Thượng tá Nguyễn Văn Kiên – Ủy viên BCH Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện.

Đại biểu Đảng ủy, UBND xã: Đ/c Lường Thái Biên – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đ/c Triệu Trung Kiên – Chủ tịch UBND xã; Các thành viên BCĐ xây dựng mô hình “Tuyên truyền thực hiện Đề án 06/CP”; các đ/c chí Trưởng thôn, Công an viên trên địa bàn xã.

Toàn cảnh Hội nghị

– Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn, xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể như sau:

+ Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND xã Quân Hà về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TT ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh cá nhân và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn xã Quân Hà.

+ Kế hoạch số 1394/KH-TCTTKĐA ngày 10/10/2022 về mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06.

– Việc thành lập Tổ công tác cấp xã, thôn; ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác triển khai Đề án 06:

+ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 19/04/2022 Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Quân Hà: Thành lập 01 tổ công tác triển khai đề án 06 cấp xã, gồm 11 thành viên.

+ Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 19/04/2022 Quyết định thành lập các Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn xã Quân Hà: Thành lập 15 tổ công tác triển khai đề án 06 cấp thôn, khu, gồm 75 thành viên.

+ Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 19/04/2022 Thành lập Tổ giúp việc của Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

– Tổ công tác triển khai Đề án 06 đã tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án 06 đến người dân, các ban, ngành, đoàn thể xã và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn bằng nhiều biện pháp hình thức khác nhau như:

+ Thông qua các buổi họp thôn được 20 buổi với 1.117 lượt người tham gia.

+ Qua mạng xã hội zalo, Facebook: 05 lượt.

Thượng tá Nguyễn Văn Kiên-Ủy viên BCH Đảng ủy-Phó Trưởng Công an huyện chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c Hoàng Minh Hiệp tiếp thu ý kiến chỉ đạo của cấp trên và đã thông qua nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo các thành viên tổ công tác Đề án 06 cấp xã, cấp thôn, Công an xã, các ban, ngành, đoàn thể xã triển khai, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 06 đề ra, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Đẩy mạnh công tác tuyền truyền, phổ biến sâu rộng trong cộng đồng về Đề án 06/CP, tuyên truyền để người dân hiểu, đăng ký, sử dụng định danh điện tử khi thực hiện dịch vụ công và các dịch vụ trên ứng dụng VNeID; các thông tin các giấy tờ liên quan của công dân được tích hợp, xác thực trên ứng dụng VNeID được sử dụng thay thế cho các giấy tờ khi tham gia các thủ tục hành chính, giao dịch theo quy định của pháp luật…, tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với từng nhóm, loại đối tượng như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, hội người cao tuổi, học sinh đủ tuổi tại các trường học trên địa bàn….

Đề nghị các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên cập nhật, bổ sung dữ liệu chuyên ngành, làm giàu dữ liệu phục vụ kết nối chia sẻ với cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an xã chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể tiếp tục thực hiện tốt công tác làm sạch dữ liệu dân cư; tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về lợi ích và hướng dẫn, hỗ trợ người dân đăng ký, sử dụng tài khoản định danh điện tử.

Bảo đảm an ninh, an toàn và sự hoạt động ổn định, thông suốt của các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trong việc xác thực theo yêu cầu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành; cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị; tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức khác được giao nhiệm vụ thực hiện dịch vụ công phục vụ triển khai Đề án.

                                                                         Tác giả: Nông Thị Phượng