ỦY BAN MTTQ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN BAN THƯỜNG TRỰC VỚI CÁC TRƯỞNG BAN CTMT THÔN

Chiều ngày 03 tháng 3 năm 2023, Ban thường trực Uỷ ban MTTQ xã tổ chức hội nghị giao ban BTT với các Trưởng ban CTMT thôn, hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả công tác tháng 2 và đề ra phương hướng tháng tới. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực và các đồng chí Trưởng ban CTMT 15 thôn trên địa bàn xã.

Hội nghị giao ban Ban Thường trực với các Trưởng ban CTMT thôn

Chủ trì hội nghị Bà Đinh Thị Hiệu – CTUBMTTQ xã đã đánh giá công tác tuyên truyền của các ban CTMT thôn, đề ra nhiệm vụ tháng 3/2023 như sau:
Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền về sửa đổi Luật đất đai, lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi.
Hướng dẫn BCTMT thôn tổ chức hội nghị xin ý kiến hài lòng của nhân dân về kết quả thôn NTM năm 2022 (Nà Lẹng; Nà Pò)
Đồng chí chủ trì đề nghị các đồng chí TBMT thôn thực hiện tốt công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phát động thi đua các tiêu chí năm 2023. Nhằm thực hiện tốt nội dung phong trào và các cuộc vận động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2023.

                                                                                                Nguồn: UB MTTQ xã

                                                                                             Tác giả: Đinh Thị Hiệu