XÃ QUÂN HÀ TỔ CHỨC LỒNG GHÉP TUYÊN TRUYỀN CHUYỂN ĐỔI SỐ, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TRONG NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2023

Trong thời gian từ ngày 04/11 đến ngày 12/11/2023. Các thôn trên địa bàn xã tổ chức xong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội Đại đoàn kết được triển khai hết sức sôi nổi và hiệu quả, thực sự trở thành ngày hội của cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã.

Để tổ chức tốt Ngày hội, ngay từ đầu năm Mặt trận xã đã có định hướng để các KDC chủ động chuẩn bị. Đồng thời quá trình triển khai thực hiện chọn 01 thôn tổ chức đầu tiên là thôn Thái Bình. Chương trình ngày hội gồm 2 phần: phần lễ, phần hội; Phần Lễ diễn ra ngắn gọn với các phần diễn văn kỷ niệm, báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong thôn; công bố quyết định gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; biểu dương các tập thể cá nhân tiêu biểu; phát động phong trào thi đua, ký cam kết thi đua. Trong ngày hội lồng ghép tuyên truyền nội dung những thông tin cơ bản về chuyển đổi số như: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số và kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho người dân trên môi trường số…, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy. Phần hội với các trò chơi đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như: giã bánh dầy, thi tẽ ngô, thi thái chuối, thi đan lồng gà, nhảy bao bố…. Trước ngày hội đã có những phần việc để thiết thực chào mừng Ngày hội như tổng vệ sinh thôn xóm; vận động nhân dân đóng góp xây dựng NTM như làm đường hoa, đường điện chiếu sáng, mua sắm các trang thiết bị tại nhà văn hóa; tập luyện văn nghệ để biểu diễn trong ngày hội…vv, từ đó tạo nên phong trào thi đua giữa các thôn. Vận động nhân dân treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc đạt tỷ lệ trên 98%.

Tuyên truyền chuyển đổi số tại thôn Đoàn Kết
Tuyên truyền chuyển đổi số tại thôn Nà Lẹng

Thông qua các hoạt động Ngày hội nhằm tiếp tục khẳng định vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các cuộc vận động do MTTQ, các tổ chức đoàn thể phát động. Đồng thời, góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận xã hội; phát huy quyền làm chủ, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ và là dịp để người dân tự đánh giá kết quả tự quản của cộng đồng; suy tôn, biểu dương các cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, kịp thời động viên, khích lệ nhân dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng lòng, thực hiện tốt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

                                                                        Tác giả: Trần Thị Thanh Hiếu